Contacteer ons voor reservaties op weekdagen tussen 20u en 21u 0479/10.62.04 de_rosmolen@telenet.be

Huisreglement

Regeltjes
zijn er voor iedereen.

Huisreglement

Art.1. De v.z.w. Sint Catharina stelt de lokalen van “De Rosmolen” ter beschikking aan alle verenigingen en particulieren. Zij zal echter soeverein beslissen elk desbetreffend verzoek in te willigen of niet, zonder enig verhaal vanwege de aanvragers in geval van weigering.

Art.2. De terbeschikkingstelling van de lokalen geschiedt mits eerbiediging van huidig reglement en tegen de voorwaarden vervat in een bijzondere overeenkomst onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de ondertekenaar van deze overeenkomst.
De lokalen zijn beschikbaar vanaf 11u of anders afgesproken bij ondertekening huurovereenkomst.

Art.3. De vergoeding voor gebruik der lokalen en materialen zal jaarlijks vastgesteld worden door de v.z.w. Sint Catharina.

Art.4. De bij huur overeenkomst vastgestelde vergoeding voor gebruik van materialen en lokalen dekt forfaitair het gebruik van de in de huur overeenkomst aangeduide lokalen en materialen. Elke uitbreiding van gemeld gebruik zal aanleiding geven tot een verhoging van de vergoeding, overeenkomstig het vastgesteld tarief.

Art.5. De huur overeenkomst zal de dag en het uur van de ingebruikname en de terug ter beschikkingstelling (uiterlijk om 7u00) van de lokalen vermelden. Op die tijdstippen dienen de sleutels afgehaald en teruggebracht te worden. De toegangskaart na uw activiteit terug bezorgen bij Marc Vermaelen Brouwersstraat 22 Stabroek, bij verlies of niet terug bezorgen is er een waarborg van € 25.

Art.6. Bij de ingebruikname en de terug ter beschikkingstelling van de lokalen zal er tegensprekelijk een inventaris opgesteld worden, zo van het materiaal als van het verbruik van dranken en hapjes.

Art.7. Het is de gebruikers verboden enige versiering aan te brengen aan de muren, vensters, deuren en vloeren.

Art.8. Bij het ontruimen der lokalen, zullen deze volledig opgeruimd moeten worden en de vaat gereinigd. Er mag door de gebruikers geen materiaal achtergelaten worden. Bij het achterlaten van lege flessen niet eigen aan de “v.z.w Sint Catharina” zal een forfaitair bedrag van 25 euro aangerekend worden voor het opruimen. Het schuren van de gebruikte lokalen is in ieder geval in de vergoeding voor het gebruik inbegrepen, zodat hiervoor geen enkele vermindering zal toegestaan worden.

Art.9. Elke schade aan lokalen of aan het materiaal aangebracht zal door de v.z.w. Sint Catharina hersteld worden op kosten van de gebruiker die de schade veroorzaakte.

Art.10. Het is uitdrukkelijk verboden drank te betrekken buiten “De Rosmolen” om. Alleen de door de v.z.w. Sint Catharina geleverde dranken en hapjes zullen mogen verbruikt worden, met uitzondering van wijn. De prijzen zijn volgens bijgaand tarief en onder voorbehoud van wijzigingen. Bij het niet naleven van art.10 zal een forfaitair bedrag van 100 euro plus het geschat verbruik aangerekend worden.

Bij de ondertekening van de huur overeenkomst, zal door de gebruiker een borgsom betaald worden. Het drankverbruik en de eventuele schade zullen betaald worden bij inventaris, waarvan sprake in art.6. De borgsom zal afgerekend worden bij de eindafrekening.

Art.11. Onder “vereniging” in bijgaand tarief, en in deze, begrijpt men elke vereniging die zijn zetel heeft in de “De Rosmolen”.

Art.12. Er zijn steeds personen van de v.z.w. Sint Catharina toegelaten.

Art.13. De gebruikers van de zalen zijn verplicht hun zaal zo te schikken dat alle uitgangen vrij blijven, dit i.v.m. de brandveiligheid. Buitendeuren van de zalen mogen ook nooit afgesloten worden tijdens de activiteiten of feestelijkheden.

Art.14. De billijke vergoeding is betaald voor het tarief “ dans “ en dit enkel voor muziek binnen. Voor buiten dient er een afzonderlijke vergoeding te worden betaald door de huurder.

Art.15. Er heerst een totaal rookverbod in de zalen (volgens KB van 13 december 2005) “In zalen die gebruikt worden voor optredens, vergaderingen, toneel, tentoonstellingen, vergaderingen, parochiezalen, zalen in culturele centra, … heerst een rookverbod. Indien deze zalen verhuurd worden voor een privé-feest (trouwfeest, communiefeest…) dan mag er ook tijdens dit feest niet gerookt worden.”

Art.16. Besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 regelt het maximale geluidsniveau van muziek in inrichtingen. Maximaal geluidsniveau in de “De Rosmolen” is ≤ 85 dB(A) LAeq, 15min. Ramen en deuren moeten gesloten blijven vanaf 23u.

Art.17. De prijzen zoals vermeld op onze prijslijsten zijn onder voorbehoud van een prijsstijging opgelegd door de drankenverdelers; de aangerekende prijzen zijn zoals van toepassing op onze prijslijst op datum van facturatie !
Elk aangezet vat en/of fles is volledig te betalen.

Art.18. Annuleren van de reservatie van een zaal na betaling voorschot.

Terugbetaling voorschot:
> 6 weken voor datum 100%
3-6 weken voor datum 50%
< 3 weken voor datum 0%

Art.19. Maximale capaciteit van de zalen:

- Den Uil: 250 personen
- De Leeszaal: 125 personen
- 't Lustig Wiel: 15 personen

;